Verenigingshistorie

  • Historie bcA
  • Historie BC Assen
  • Historie BC de Wouden

historie6De historie van badminton combinatie Assen is jong, maar die van haar voorgangers een stuk ouder. bcA is in april 2012 ontstaan uit BC Assen en BC de Wouden, twee verenigingen die respectievelijk al meer dan 45 en 25 jaar bestaan.  Dus een jonge vereniging, maar met een oude geschiedenis. Omdat we deze geschiedenis zeker niet willen vergeten hebben we van beide verenigingen  een stukje over de ontstaansgeschiedenis van de vereniging, beiden na aanleidingen van het  laatste lustrum als zelfstandige verening. Beide stukjes zijn te vinden op de andere tabbladen.

Maar hier dus een stukje over het ontstaan van badminton combinatie Assen. bcA is het resultaat van een fusieproces dat in totaal meer dan drie jaar heeft geduurd en waar zeer veel vrijwilligers uit beide verenigingen bij waren betrokken.  In 2008 werden vanuit BC Assen de eerste voorzichtige pogingen ondernomen om tot meer samenwerking te komen tussen beide verenigingen.  Na een twee seizoen langzamerhand ander tot elkaar te zijn gekomen kwam toch steeds vaker, weliswaar voorzicht, het woord fusie in beeld.

Ondanks dat het idee bij beide verenigingen enige tijd nodig had om te bezinken bleek al snel dat een groot deel van de leden en de vrijwilligers de voordelen van een fusie inzagen. Beide verenigingen werden al langere tijd geconfronteerd met dezelfde problemen: ze waren relatief klein ten opzichte van de andere zaalsporten, hadden een relatief klein kader en financieel liep ook niet alles vlekkeloos. Daarnaast zaten we elkaar onbewust in de weg, doordat we in zelfde vijver zaten te vissen, de badmintonners in Assen.

Na een voorzichtige start zijn we met de hulp van Sport Drenthe, vrijwilligers van BC GO!, gemeente Assen en badminton Nederland  een fusie traject ingegaan. Hiervoor werd een fusiecommissie in het leven geroepen, die samen met een groot aantal subcommissies de nieuwe vereniging vorm heeft gegeven. Dit heeft uiteindelijke geleid tot een voorstel tot fusie van beide verenigingen die in maar 2012 in beide algemene Ledenvergaderingen van de voormalige verenigingen unaniem werd aangenomen. Op 12 april 2012 zag badminton combinatie Assen definitief het levenslicht.

We zijn inmiddels bijna een half jaar verder en de echte vuurdoop moet nog beginnen. Het komende seizoen 2012-2013 zullen we voor het eerst als één vereniging de competitie in gaan.

historie1In 2005 heeft onze vereniging net haar 40 jarig jubileum gevierd. Tijdens het jubileum heeft de lustrumcommissie onze voormalige voorzitters geïnterviewd over de geschiedenis van de vereniging. Hieronder staat een samenvatting van een aantal van deze interviews, die een beeld geven van 40 jaar BC Assen. Dit stukje is naar aanleiding van het 45 jarig jubileum aangevuld met stukje over de periode 2005-2010 door de laatste voorzitter van BC Assen als zelfstandige vereniging.

Voorzitter Erik Appel (1965-1966)
Wij hadden een advertentie geplaatst in de Asser Courant. Een sporthal was er nog niet in die tijd. De kennismaking en demonstratie zou plaatsvinden in de grote zaal van wat nu de Kolk heet. Een vaste opstelling met stoelen in de zaal was er toen nog niet. Er lag een grote parketvloer. Op de een of andere manier hebben we midden in de zaal een net kunnen spannen. Er was een handjevol belangstellenden en ook nog een journalist komen opdagen. Ik werd gevraagd tegen de voorzitter van het district, de heer Kombrink, een demonstratie te geven. Ik kreeg als tennisser geweldig klop. Dat kwam omdat ik niet verdacht was op de verraderlijke korte balletjes vlak over het net. Ik heb dat gebrek later in vrij korte tijd kunnen wegwerken, want ik heb in die begintijd op toernooien het een en ander kunnen winnen. Ik herinner mij een clubuitwisseling tegen Mach in hun fraaie sporthal in Coevorden, wat waren wij afgunstig op hun accommodatie!

historie2Ook hebben wij behoorlijk aan de weg getimmerd met een toernooi dat wij organiseerden in het Wilco Centrum voor de clubs in het noorden van het land. Het Wilco Centrum (op de plaats waar nu het Palet komt) was de personeelsruimte van de toenmalige conservenfabriek. Wij moesten zelf de lijnen plakken en schijnwerpers los opstellen. Het was echt een pionierstijd. Later konden wij gaan spelen in twee gymzalen op het kazerneterrein. Ik had voor de leerlingen van de toenmalige afdeling HBS van het Gemeentelijk Lyceum Assen de schoolbadmintonclub PocLy opgericht. Aanvankelijk was de echte badmintonclub hier een beetje argwanend over. Maar toen latere sterren als Martin Risakotta, Arend Nijhof en Vera van Mil triomfen vierden bij  BC Assen was de argwaan over en beschouwde men PocLy als nuttige kweekvijver. Ik ben nog een paar jaar lid gebleven.

Voorzitter Harm Dijkstra (1965-1985)
Hoogtepunten zijn er vele geweest. Vanaf de oprichting is er al gauw een stijgende belangstelling ontstaan. Gestart met ongeveer 25 leden in de kazerne - 2 gymzalen (2 banen). Overgang naar De Timp, groei naar ongeveer 80 leden - 1 avond, 6 dubbel en 2 enkel banen. Daarna De Spreng, toename ledental tot meer dan het dubbele - 2 avonden, 9 banen, nooit een lege wachtlijst. Totdat de 2e Asser club De Wouden werd opgericht. Daardoor zijn enige problemen ontstaan. Voor mij is het absolute hoogtepunt de bijna-promotie van ons 1e team naar de landelijke eredivisie (hoogste afdeling in ons land) geweest.

Onze competitiegroep was in aantal en in sterkte enorm vooruit gegaan. Het 1e team heeft jaren in de overgangsklasse (volgend op de eredivisie) gespeeld en meestal bij de bovenste vier van de pool. Dat ene jaar werd de laatste competitiewedstrijd tussen de nummers 1 en 2 in Limburg gespeeld (De naam van de tegenstander uit Heerlen, herinner ik mij, alsmede de speeldatum, te vinden in verslagen). B.C. Assen speelde in feite een finalewedstrijd voor promotie. Van de 11 partijen, t.w. 4 HE + 2 DE +2 GD+2 HD+ 1 DD, was de stand van de GD's (8 partijen) 4-4. De dubbels gingen vrijwel gelijktijdig de baan op. De HD's waren eerst klaar, stand 5-5. Het DD moest de beslissing brengen, de spanning was op het kookpunt. Hedy de Graaf en Vera van Mil, onze damesdubbel, wisten de 1e set te winnen. Dus alle kans, helaas Vera ging onderuit en blesseerde zich zodanig dat de wedstrijd gestaakt en de partij gewonnen gegeven moest worden. Jammer maar toch uniek voor B.C. Assen en ook Distrikt Noord.

Voorzitter Thea Vellinga (1993-1997)
historie3Mijn eerste zittingsjaar begon zonder de ondersteuning van een STK-functionaris. Vera van Mil bleef wel aan als trainer van de competitiespelers, maar de taken die zij als vanzelfsprekend vervulde, werden ineens de taken van het vrijwillig kader. Er ging nogal wat mis de eerste tijd. Ook het aantal leden bleef dalen, van eerder 240 naar 160 !! Het voltallige kader maakte een positieve groei door die eerste jaren zonder beroepskracht. Langzaam kwam toch die saamhorigheid de vereniging in van "samen de schouders eronder". Wel, jullie als lustrumcommissie hebben het allemaal van nabij meegemaakt. Het was hard werken om het ledental op een aanvaardbaar peil te krijgen, maar vooral ook te houden.

De wedstrijdspelers verlieten massaal BC Assen, vooral toen Vera vond dat ze niet meer op haar plaats was bij onze vereniging. Een nieuwe trainer in de persoon van Wouter v.d. Hoogen uit Leeuwarden kon de bondscompetitie voor ons niet redden en we werden een recreantenvereniging met nog maar een paar seniorenteams in de competitie. De jeugdcompetitie stortte volledig in.Na mij nam Bert Gijsbers de leiding over en toen die Piet Wattimena contracteerde waaide er weer een frisse wind door de vereniging.

Voorzitter Bert Gijsbers (1997-2006)
Onze vereniging bestaat 40 jaar! Reden tot feest en daarbij een korte terugblik op mijn ervaringen binnen de BC Assen. Toen ik 19 jaar geleden lid werd, maakte ik kennis met een krachtige jongeling van 21 jaar. We speelden in de bondscompetitie en hadden leden die tot de nationale top gerekend konden worden. We speelden toen op een ochtend in de Spreng en drie avonden in De Timp, waarbij de wedstrijdspelers twee keer per week bij de vereniging trainden en ook nog regiotrainingen bijwoonden.
Harm Dijkstra, onze medeoprichter en erelid, was nog maar net terug getreden als voorzitter. Hij was er met het bestuur, de trainers en de spelers in geslaagd een vereniging neer te zetten, die tot volle wasdom was gekomen.

Ons enige andere erelid, Vera van Mil, was gesalarieerd in dienst van de vereniging, mede door subsidie van de provincie Drenthe. Vera trainde nagenoeg alle groepen van jong tot oud en van bondsspeler tot beginnend recreant. Ik herinner me nog dat ik het zo knap van haar vond, dat ze al die trainingen op verschillende niveaus kon geven en er ook blijk van gaf, dat ze al die spelers met veel plezier kon trainen. Voor haar maakte het niet uit of je bondsspeler was of beginnend recreant. Die sfeer heeft de vereniging al die jaren wel gekend: op alle niveau's ben je welkom! Vlak voor dat ik lid werd bleek er een enorme wachtlijst geweest te zijn, de vereniging had ruim 300 leden en er was geen plek in de zaal meer beschikbaar.De wachtlijst is toen opgelost door de oprichting van BC De Wouden, de 2e badmintonvereniging in Assen, die nu in Peelo en Marsdijk speelt.

Toen de provinciale subsidie beëindigd werd, had dat helaas consequenties voor.de mogelijkheden om een trainer te salariëren met als gevolg een afname van de trainingsactiviteit in de wedstrijdafdeling en ook mindere prestaties van de vereniging op wedstrijdniveau. De vereniging bleef echter een bloeiende club met een grote jeugd- en recreantenafdeling. Deze afdelingen gingen ook eigen activiteiten ontwikkelen, zoals de maandelijkse wedstrijdjes en toernooien voor de recreanten. De jeugd kende spelletjesmiddagen met Sinterklaas en andere hoogtijdagen. Hoe sterk de jeugdspelers en de recreanten waren geworden, bleek wel bij het voorlaatste nieuwjaarstoernooi, toen enkele oudere leden  van Sport Overdag vroegen of ze het volgend jaar niet in een lagere poule konden worden ingedeeld en de wedstrijdleider moest mededelen, dat dit de beginnerspoule was.

historie4Door de komst van De Wouden en het groeien van die club in de nieuwbouwwijken van Assen, moesten we meer moeite gaan doen om het ledenaantal op peil te houden: zo ontstond onze jaarlijkse folderzaterdag in januari. Iets wat overigens de laatste jaren niet meer nodig bleek, omdat we ook zonder dat het ledental op peil wisten te houden. Overal zag je de laatste 15 jaar het aantal kaderleden terug lopen, maar bij onze vereniging bleef de schade beperkt tot een tijdelijk tekort in een enkele commissie, al weet ik me ook nog te herinneren, dat er vlak na mijn komst bij de vereniging nog maar enkele bestuursleden waren, die de kar moesten trekken. We kunnen ons verheugen over een flink aantal enthousiaste kaderleden. We zijn ook steeds een financieel gezonde vereniging gebleven, waarbij we tot 2002 zes jaar lang geen contributieverhogingen hebben hoeven doorvoeren en de laatste jaren redelijk in de pas met de prijsontwikkelingen hebben gelopen.

Voorzitter Jaap Bos (2008-2012)
Mijn start als voorzitter van BC Assen was een onverwachte en niet geplande actie. Na een heftig opgelopen conflict tussen het toenmalige bestuur en de hooftrainer van de vereniging besloot de toenmalige voorzitter de hamer erbij neer te leggen. De vereniging zat toen op de Ledenvergadering zonder voorzitter en waren er twee kampen die niet tot een oplossingen konden komen. Ik heb toen het hamertje op me genomen e nsamen met enkele andere leden tot een oplossing te komen. Dit is gelukkig redelijk snel gelukt, al heeft het wel helaas toen geleid tot het afscheid moeten nemen van onze hoofdtrainer.

Toch was daarmee de rust niet weergekeerd. Net toen ik dacht dat de vereniging weer een beetje in rustig vaarwater was gekomen werd ik vlak voor 1 april 2009 door mijn secretaris gebeld dat de gemeente besloten had om zonder overleg met ons de gehele Timp voor het volgende seizoen toe te wijzen aan volleybalvereniging Sudosa-Desto. Zonder dat er voor ons een acceptabel alternatief beschikbaar was.

We hebben toen met elkaar stevig protest gevoerd, maar konden helaas de gedane keuze niet meer omkeren. Het enige wat ons nog restte was voor de toekomst een goede regeling treffen als de nieuwe sporthal in Kloosterveen klaar zou komen. We moesten dus een seizoen zien te overbruggen in sporthal de Spreng. Ondanks de meer dan goede opvang door het Terra college en de Tafeltennisvereniging, heeft dit ons veel leden gekost. Na het seizoen 2009-2010 hadden we nog maar 149 leden over.

Gelukkig konden we in 2010 terecht in de nieuwe sporthal Kloosterveen waar bij een hele speelavond kregen toegewezen. Met de hulp van de nodige vrijwilligers is deze avond een goed lopende speelavond geworden, waardoor het leden tal zich langzamerhand weer herstelde richting de 180. Ondanks dat we met veel vreugde in 2010 ons 45 jarig lustrum hebben gevierd was er toch een grote  groep binnen onze , waaronder ikzelf, ervan doordrongen dat we als BC Assen alleen het erg moeilijk zouden gaan krijgen in de toekomst.

Vandaar dat vanaf 2010 weer steeds meer gingen samenwerken met de andere badminton vereniging in Assen, BC de Wouden. Voor mij een niet meer dan logische keuze, die ook enkele zeer goede herinnerringen met zich meebracht. Ik ben zelf namelijk als jeugdspeler bij BC de Wouden in 1987 begonnen met badminton en ben ook jarenlang  als bestuurslid binnen deze vereniging actief geweest.

De nauwere samenwerking heeft uiteindelijk ertoe geleid dat we in 2012 besloten hebben met elkaar onder een nieuwe naam verder te gaan, Badminton Combinatie Assen. Ik zelf heb in april 2012 als laatste voorzitter van BC Assen de hamer mogen neerleggen, maar deze nog eenmaal direct weer opgepakt om tot 2014 van de nieuwe vereniging een succes te maken.

historie5In het najaar van 2005 bestond onze vereniging 25 jaar !

Op 1 oktober 1980 is de vereniging geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en op 29 december 1980 is er akte van opgemaakt bij de notaris. Als speler van het eerste uur en nu nog als enig overgebleven speler uit die dagen, althans op de dinsdagavond, zal ik even teruggaan in de tijd.

Het idee kwam destijds van ene Edwin ter Veer. Hij woonde in De Wouden in de wijk Baggelhuizen. We woonden aan hetzelfde plein maar we kenden elkaar oppervlakkig. Op een dag kwam hij bij mij aan de deur en ontvouwde zijn plan om een badmintonclub te starten. Waarom hij nou juist bij mij kwam weet ik niet meer zo goed. Dan ben ik wel voorzitter, jij penningmeester en m’n buurvrouw wil wel secretaresse zijn, was z’n verhaal.

Het spel kon beginnen in de gymzaal vlakbij. Er was 1 baan om te spelen. Het was wachten op je beurt maar het scheelde want de vereniging was nog klein. De kosten voor volwassenen fl. 12.50 en voor de jeugd fl. 7.50 per maand. Edwin was een man van Indische afkomst en gaf in het begin enige training. Hij was een behendig speler en na een paar jaar als voorzitter is hij vertrokken. Onlangs heb ik hem nog ontmoet en toen vertelde ik hem dat onze club is uitgegroeid tot wat het nu is.

Al snel werd uitgekeken naar meer speelruimte en kwamen we terecht in de Rackethal. In de Rackethal kregen we voor het eerst een trainer en ontstond er een competitieteam. Eigenlijk was ik nooit een badmintonner geweest maar het leek me wel leuk. Het spelen kwam pas later voor mij, in eerste instantie was ik penningmeester gedurende de eerste jaren van de vereniging. Toen de club weer wat groter werd meldde zich een tweede penningmeester om mij te assisteren. Dat had toen een heel vreemde afloop. Op een gegeven moment zag ik die penningmeester niet meer. Telefonisch was hij ook niet meer te bereiken en als ik op zijn adres aanbelde gaf er niemand thuis. Ik heb die man nooit meer gezien. Maar, de clubkas was er nog wel.

In al die jaren heb ik veel bestuursleden meegemaakt. Sommigen waren er heel kort door vroegtijdig af te haken door ruzie binnen het bestuur. Nog weer anderen kwamen er hun nieuwe liefde tegen en vertrokken naar elders. Maar van het huidige bestuur kunnen we volgens mij gerust zeggen dat het een stabiel bestuur is ook al neem ik er zelf aan deel.En voor al die spelers die zich alsmaar afvragen waarom hun spieren en gewrichten zo soepel blijven.

Nou, juist met badminton worden alle belangrijke spiergroepen en gewrichten gebruikt waardoor slijtageverschijnselen en vroegtijdige ouderdomsprocessen vertraagd worden.Heb ik gelezen in een boek over badminton.

Abrie Kooy


Contact informatie

Algemene informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Leden Informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bestuurlijk: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.